การงานอาชีพฯกับชีวิตประจำวัน

ความรู้ทั่วไป

 

เรื่อง  ภาวะโลกร้อน

 

            ภาวะโลกร้อน  (Global warming)  คือ  การที่โลกมีอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย  ๆ  อันเนื่องมาจากภาวะเรือนกระจก  ซึ่งเกิดจากก๊าซต่าง  ๆ  จากกิจกรรมของมนุษย์  ซึ่งก๊าซเรือนกระจก  ได้แก่  ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ก๊าซมีเทน  ก๊าซไนตรัสออกไซด์  ก๊าซคลอโรฟลูออโรคาร์บอน  ไอน้ำ  และก๊าซโอโซน  เมื่อดวงอาทิตย์แผ่รังสีมาสู่โลก  โลกจะสะท้อนรังสีคืนสู่บรรยากาศ  ก๊าซเรือนกระจกจะดูดซับรังสีนี้ไว้ทำให้โลกอบอุ่น  แต่ในปัจจุบันก๊าซเรือนกระจกมีปริมาณมากขึ้นเป็นสาเหตุที่ทำให้โลกร้อนขึ้น

สาเหตุของการเกิดภาวะโลกร้อน  เกิดจาการเพิ่มปริมาณของก๊าซเรือนกระจกซึ่งเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์เช่น  การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย  การเผาผลาญเชื้อเพลิงฟอสซิล  ได้แก่  ถ่านหิน  และน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงงานอุตสาหกรรม  ยานพาหนะ  รวมทั้งการตัดไม่ทำลายป่า  ซึ่งเป็นแหล่งดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่สำคัญ

ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน  เมื่ออุณหภูมิของโลกสูงขึ้นทำให้เกิดการผันผวนของภูมิอากาศโลก  น้ำแข็งขั้วโลกละลาย  น้ำทะเลขยายตัว  เกิดพายุรุนแรงขึ้น  ปริมาณน้ำฝนเปลี่ยนแปลง  ฤดูร้อนยาวนานขึ้น  เกิดความแห้งแล้งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์และการเกษตร  เช่นเกิดการเปลี่ยนแปลงของพันธุ์พืชเกิดการเพิ่มจำนวนของแมลงศัตรูพืช  เกิดโรคระบาดที่มีแมลงเป็นพาหะ  เช่นไข้เลือดออก  มาลาเรีย  ไข้เหลือง  ไข้สมองอักเสบ  อหิวาตกโลก

เราทุกคนสามารถช่วยกันลดภาวะโลกร้อนด้วยวิธีต่าง  ๆ  เช่น  การใช้ไฟฟ้าอย่างประหยัด  การช่วยกันปลูกต้นไม้  การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า  ได้แก่  การลดปริมาณการใช้ (Reduce)  การนำกลับมาใช้ใหม่ (Reuse)  และการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ (Recycle)  การนำเศษวัสดุที่ไม่มีประโยชน์กลับมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง  ๆ  ถือเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าอีกทางหนึ่ง  และยังช่วยลดปริมาณขยะ  ทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

ที่มา ; ธเรศ  ศรีสถิตย์,2551

Advertisements